Aktuality

reklama

Pozvánka na PEDIATRII PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Plzni

Vážení příznivci dětského lékařství, na sklonku podzimu připravujeme již IV. ročník kongresu Pediatrie pro praxi v Plzni. Přednesena budou tentokrát témata zaměřená na poruchy vrozené imunity u dětí, akutním stavům v pediatrii, současným přístupům v očkování a zazní také oblíbené kazuistiky z praxe. Druhý den se mohou účastníci těšit na hlasování v rámci bloku Od titritid k CRPitidám. Zveme všechny, kteří se se budou chtít dozvědět novinky v oboru, ve dnech 24.-25. listopadu do Parkhotelu Congress Center v Plzni.
Připravujeme do Pediatrie pro praxi 5 / 2016

Novinky v léčbě zánětlivých střevních onemocnění

Časná výživa a dlouhodobé zdraví

Psychiatrická problematika u předčasně narozených

Současný pohled na retinopatii u dětí

Kožní nemoci u dětí a výběr povolání

Farmakoterapie kašle ve zkratce

Možnosti podpory kojení (laktační poradenství) z pohledu laické i odborné veřejnosti
Duševní zdraví mládeže; Brno; 11.-12.11.2016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!Z posledního čísla

Vývojová dysplazie kyčelního kloubu

MUDr.Mgr.Monika Frydrychová, MUDr.Michaela Kassaiová, MUDr.Robert Jůzek, doc.MUDr.Jiří Chomiak, CSc., prof.MUDr.Pavel Dungl, DrSc.

Diagnostika a léčba vývojové dysplazie kyčlí zaznamenala od 80. let 20. století významný rozvoj díky ultrazvukovému vyšetření novorozenců. Při časném záchytu lze většinu dětí, i s nejzávažnějšími nálezy, úspěšně léčit ambulantně při správném použití abdukčních pomůcek. Kyčle decentrované s kontrakturou reponujeme šetrnou postupnou distrakcí, která dosud nemá žádné závažné následky v podobě aseptické nekrózy. Případy reziduální dysplazie řešíme operačně z důvodu prevence časného vzniku artrózy.

Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře

MUDr. Veronika Tolašová, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA Nemocnice Nový Jičín a. s.

Článek pojednává o letním období ve vztahu k dětskému věku, popisuje vliv slunečního záření na dětskou pokožku, zmiňuje některé časté letní dermatózy, se kterými se lékař může v ordinaci setkat, patologické stavy související s expozicí slunci (fotodermatózy), okrajově se dotýká problematiky pediatrického maligního melanomu. Součástí jsou i praktické rady ohledně fotoprotekce kůže a výčet některých ochranných prostředků vhodných pro děti.

Předoperační příprava u dětí

MUDr.Petr Vojtíšek

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Výukové pracoviště anesteziologie a intenzivní medicíny IPVZ Perioperační medicína je rozvíjející se multidisciplinární obor. Spolupráce různých odborností je nutná k bezpečné přípravě a vedení anestezie. Z pohledu anesteziologa je důležitá klasifikace operačních výkonů na skupiny podle operačního rizika. Dle tohoto rizika je indikován rozsah předoperačního vyšetření. Vlastní anesteziologické vyšetření je prováděno většinou v anesteziologické ambulanci. Po posouzení interního stavu pacienta anesteziolog zhodnotí anesteziologické riziko a informuje pacienta i rodinu o plánu anesteziologické péče. Nedílnou součástí perioperační péče je důsledná analgezie. Preferovaná je multimodální analgezie. Zvláštní zřetel je věnován dýchacím cestám, zajištění žilního vstupu, infekcím horních cest dýchacích a předoperačnímu lačnění.

Vybrané články

Jak se dívat na psychosomatiku

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

 

Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře

MUDr. Veronika Tolašová, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA Nemocnice Nový Jičín a. s.

Článek pojednává o letním období ve vztahu k dětskému věku, popisuje vliv slunečního záření na dětskou pokožku, zmiňuje některé časté letní dermatózy, se kterými se lékař může v ordinaci setkat, patologické stavy související s expozicí slunci (fotodermatózy), okrajově se dotýká problematiky pediatrického maligního melanomu. Součástí jsou i praktické rady ohledně fotoprotekce kůže a výčet některých ochranných prostředků vhodných pro děti.

Invaginace jako komplikace adenovirové enteritidy

MUDr.Petra Kinkorová

V kazuistice je prezentován případ 6měsíčního chlapce hospitalizovaného na DEO Strakonice 4/2014 pro adenovirovou enteritidu komplikovanou intususcepcí vyžadující chirurgické řešení.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.