Aktuality

reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 5 / 2016

Novinky v léčbě zánětlivých střevních onemocnění

Časná výživa a dlouhodobé zdraví

Psychiatrická problematika u předčasně narozených

Současný pohled na retinopatii u dětí

Kožní nemoci u dětí a výběr povolání

Farmakoterapie kašle ve zkratce

Možnosti podpory kojení (laktační poradenství) z pohledu laické i odborné veřejnosti
Duševní zdraví mládeže; Brno; 11.-12.11.2016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!Z posledního čísla

Vývojová dysplazie kyčelního kloubu

MUDr.Mgr.Monika Frydrychová, MUDr.Michaela Kassaiová, MUDr.Robert Jůzek, doc.MUDr.Jiří Chomiak, CSc., prof.MUDr.Pavel Dungl, DrSc.

Diagnostika a léčba vývojové dysplazie kyčlí zaznamenala od 80. let 20. století významný rozvoj díky ultrazvukovému vyšetření novorozenců. Při časném záchytu lze většinu dětí, i s nejzávažnějšími nálezy, úspěšně léčit ambulantně při správném použití abdukčních pomůcek. Kyčle decentrované s kontrakturou reponujeme šetrnou postupnou distrakcí, která dosud nemá žádné závažné následky v podobě aseptické nekrózy. Případy reziduální dysplazie řešíme operačně z důvodu prevence časného vzniku artrózy.

Apatický kojenec s těžkým deficitem vitaminu B12

MUDr.Daniela Janečková, MUDr.Martina Suková, MUDr.Lucie Šrámková, Ph.D., MUDr.Elena Vodičková, prof.MUDr.Jan Starý, DrSc.

Sedmiměsíční, dosud výhradně kojená dívka byla přijata pro bledost, progredující apatii a hypotonii. Laboratorně zjištěna pancytopenie – normocytární anémie, trombocytopenie a neutropenie, elevace LDH. Aspirát kostní dřeně byl hypercelulární s nápadnou hypersegmentací neutrofilů a megaloblastoidií v červené řadě. Na základě sérových hladin byl potvrzen těžký deficit vitaminu B12 a železa. Léčba parenterálním vitaminem B12 vedla k rychlému zlepšení klinického stavu a úpravě parametrů krevního obrazu.

Samá voda – případ akutní hyponatrémie

MUDr. Jakub Pecl

Kazuistika popisuje případ chlapce, který byl pro polyurii a polydipsii s podezřením na centrální diabetes insipidus léčen desmopressinem. Během terapie došlo k rozvoji generalizovaných tonicko-klonických křečí a k poruše vědomí v důsledku akutní hyponatrémie při intoxikaci vodou, stavu označovanému hyponatremická encefalopatie. Po dalších vyšetřeních byla diagnóza revidována a uzavřena jako psychogenní polydipsie při základním onemocnění ADHD. Účelem kazuistiky je upozornit na nutnost provedení kompletního vyšetřovacího algoritmu při diferenciální diagnostice polydipsie a polyurie ještě před nasazením farmakologické léčby.

Vybrané články

Dobrovolné očkování v adolescentním věku

doc.MUDr.Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS

Koalice pro podporu očkování Adolescentní věk je obdobím, kdy je možné navázat na mandatorní, pravidelné nepovinné i doporučené očkování aplikované v dřívějším dětském věku. Pokud k očkování dobrovolnými vakcínami v dřívějším věku nedošlo, je toto období života vhodným k zahájení primovakcinace hned proti několika nemocem. Kategorie označovaná podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem jako „očkování na žádost“ vyžaduje souhlas rodičů s přímou platbou za aplikovanou vakcínu, s možností následné parciální kompenzace z preventivního balíčku zdravotní pojišťovny. Adolescentní věk by z hlediska primární prevence nemocí formou vakcinace neměl být přehlíženou ani podceňovanou věkovou kategorií. Ordinace primární péče by se neměly zaměřovat výlučně na ty vakcíny, které jsou v dětském věku poskytovány zdarma. I ty ostatní patří k významným prostředkům pro snížení morbidity i mortality dětské populace a mnoho rodičů má přes nutnost úhrady o tuto formy ochrany zájem. K tomu je však nutné podání srozumitelné informace a osobní doporučení praktickým lékařem.

Celiakie – doporučený postup pro diagnostiku a terapii u dětí a dospívajících

MUDr.Pavel Frühauf, CSc., doc.MUDr.Jiří Bronský, Ph.D., MUDr.Petr Dědek, Ph.D., 1,4, prof.MUDr.Jiří Nevoral, CSc., MUDr.Radana Kotalová, CSc., prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D., MUDr.Natália Szitányi, MUDr.Alena Šebková, MUDr.Lubomír Zahradníček

 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací v pediatrické praxi

JUDr.Jana Konečná

Zdravotnická dokumentace je základním informačním zdrojem, který představuje ucelené informace o dosud poskytnutých, plánovaných zdravotních službách a o dalších informacích, které považuje lékař za nezbytné zaznamenat v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Zdravotnická dokumentace má zásadní informační hodnotu nejen pro lékaře poskytující danému pacientovi zdravotní služby, ale i pro další oprávněné subjekty stanovené zákonem, včetně samotného pacienta, ať již zletilého nebo nezletilého. Informační hodnota zdravotnické dokumentace má i klíčový význam pro lékaře v případě vzniku újmy na zdraví při poskytování zdravotních služeb.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.