reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 2 / 2017

Dítě s opožděným vývojem řeči – čekat do třetího roku, nebo zahájit péči v raném věku?

Syndrom Dravetové v pediatrické praxi

Strategie léčby intraartikulárních poranění kolenního kloubu u dětí a adolescentů

Synechia vulvae infantum

Nejčastější lékové alergie u dětí

Podvýživa u obézních dětí

Necrobiosis lipoidica

Meningokoková meningitida u novorozence komplikovaná subdurálními efúzemi

Kdy může/nemůže rodič odmítnout léčbu dítěte
XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie Kongres pediatrů a dětských sester 12. -13. května 2017

V tradičním květnovém termínu se v Olomouci uskuteční naše největší setkání pediatrů a dětských sester XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie. Odborný program pro účastníky připravuje vedení Dětské kliniky FN v Olomouci. Přednášky se zaměří tentokrát na problematiku neuroinfekcí, na posuny v léčbě dětí s DMO, nové přístupy k vážně nemocnému novorozenci, nové pohledy na staré nemoci a samozřejmě zajímavé kazuistiky z praxe. Paralelně probíhá i sesterská sekce a večer je pro účastníky připraveno i zajímavé hudební vystoupení. Těšíme se na společné setkání v hotelu Clarion v Olomouci.
Dětská neurologie - Ošlejšková H. a kol.

Motivací vzniku stručné učebnice speciální dětské neurologie bylo znovu povzbudit zájem mladých lékařů o obor dětské neurologie a začínajícím mladým kolegům usnadnit erudici a přípravu k atestaci. Učebnici připravil kolektiv autorů z několika pracovišť a jejím obsahem jsou nejdůležitější oblasti speciální dětské neurologie. I když znalosti z ní získané bude třeba doplnit samostudiem z dalších zdrojů, kterých je dnes k dispozici nespočet, všichni autoři pevně věří, že se stane malou vstupní bránou vaší přípravy.Z posledního čísla

Vybrané články

Familiární hypercholesterolémie u dětí

MUDr.Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.

Ordinace PLDD, Brno Familiární hypercholesterolémie je závažné geneticky podmíněné onemocnění, výrazně zvyšující kardiovaskulární riziko. Časná diagnostika a intenzivní léčba mohou předčasné manifestaci aterosklerotických změn zabránit. U většiny dětí s dyslipoproteinémií stačí pouze úprava výživových a pohybových zvyklostí k normalizaci koncentrací lipidů a lipoproteinů v séru. Indikace k zahájení farmakologické léčby je přísně individuální, rozhoduje o ní specialista po zvážení všech rizik.

Skryté vady patra jako příčina velofaryngeální insuficience

MUDr.Olga Košková, MUDr.Jitka Vokurková, Ph.D., PaedDr.Václav Baslík, MUDr.Pavel Horník

Submukózní rozštěp patra a vrozeně krátké měkké patro s nebo bez rozštěpu čípku patří mezi méně časté příčiny velofaryngeální insuficience – nedostatečnosti patrohltanového uzávěru. Jejich diagnostika je obtížnější než u klasických rozštěpů, avšak jejich projevy a následky na vývoj řeči jsou podobně závažné. Pro úspěšnou léčbu těchto vad je nezbytné včasné stanovení diagnózy a spolupráce plastického chirurga s klinickým logopedem a ORL lékařem. Jak pacienti se submukózním rozštěpem, tak i s vrozeně krátkým měkkým patrem ve spojení s klinickými projevy velofaryngeální insuficience, jsou na Oddělení dětské plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno indikováni k operačnímu řešení s následnou intenzivní logopedickou terapií. Otevřená huhňavost u dítěte spojená s opožděným vývojem řeči, častými záněty středouší a nepostupující logopedickou léčbou jsou vždy důvodem k vyšetření v ambulanci specializovaného foniatra a plastického chirurga.

Časná výživa a dlouhodobé zdraví

MUDr.Blanka Zlatohlávková, Ph.D.

Koncept „vývojových počátků zdraví a nemoci“ předpokládá, že časný vývoj jedince programuje zdraví i riziko vzniku chorob v dospělosti procesy vývojové plasticity, které umožňují vznik různých fenotypů z jednoho genotypu v reakci na signály z prostředí. Významným faktorem programování je časná výživa. Nepřiměřená intrauterinní i postnatální výživa ovlivňuje celoživotní zdraví jedince i dalších generací. Preventivní opatření snižující náchylnost k nepřenosným chorobám, zejména obezitě a s ní souvisejícím nemocem, jsou nejúčinnější v období nejvyšší plasticity, během reprodukčního cyklu člověka, kam patří těhotenství a kojení. Základním preventivním opatřením je exkluzivní kojení 6 měsíců a dále pokračování v kojení s komplementární výživou s přiměřeným množstvím bílkovin a energie. Kojení snižuje riziko nadváhy a obezity v kojeneckém a dětském věku, v adolescenci i dospělosti; snižuje tak i pravděpodobnost nadváhy a obezity matky před koncepcí a během těhotenství, tedy i riziko fetální nadvýživy s důsledky pro zdraví dítěte.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.