reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 3 / 2017

Primární bolesti hlavy u dětí

Afty, recidivující afty u dětí, jejich klinický obraz, diagnostika, terapie

Význam různých druhů sacharidů v dětské výživě

Časné a pozdní kožní projevy po očkování

Spinální svalová atrofie – diagnostika, léčba, výzkum

Zkušenosti pediatrů s poskytováním péče u dětí s deficity ve vývoji řeči a jazykových schopností - pohledy z praxe

Od retardace růstu k transplantaci ledviny

Informovanost chlapců ve věku 15-19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat
XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie Kongres pediatrů a dětských sester 12. -13. května 2017

V tradičním květnovém termínu se v Olomouci uskuteční naše největší setkání pediatrů a dětských sester XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie. Odborný program pro účastníky připravuje vedení Dětské kliniky FN v Olomouci. Přednášky se zaměří tentokrát na problematiku neuroinfekcí, na posuny v léčbě dětí s DMO, nové přístupy k vážně nemocnému novorozenci, nové pohledy na staré nemoci a samozřejmě zajímavé kazuistiky z praxe. Paralelně probíhá i sesterská sekce a večer je pro účastníky připraveno i zajímavé hudební vystoupení. Těšíme se na společné setkání v hotelu Clarion v Olomouci.
Dětská neurologie - Ošlejšková H. a kol.

Motivací vzniku stručné učebnice speciální dětské neurologie bylo znovu povzbudit zájem mladých lékařů o obor dětské neurologie a začínajícím mladým kolegům usnadnit erudici a přípravu k atestaci. Učebnici připravil kolektiv autorů z několika pracovišť a jejím obsahem jsou nejdůležitější oblasti speciální dětské neurologie. I když znalosti z ní získané bude třeba doplnit samostudiem z dalších zdrojů, kterých je dnes k dispozici nespočet, všichni autoři pevně věří, že se stane malou vstupní bránou vaší přípravy.Z posledního čísla

Vybrané články

Potraviny živočišného původu - zdroj endokrinních modulátorů

MVDr.Jiří Drápal, Ph.D., MVDr.Jiří Bureš

Sdělení se týká problematiky použití veterinárních léčivých přípravků (především syntetických hormonů), včetně zákazu jejich použití jako stimulátorů růstu hospodářských zvířat, uvádí též možné případy aplikace veterinárních léčiv s účinkem na endokrinní regulaci. Zvláště podává informace o systému monitorování přítomnosti reziduí a kontaminantů v potravinách a surovinách živočišného původu prováděného veterinární správou.

atopická dermatitída

MUDr.Hana Zelenková, Ph.D., MBA

Human Genome Project mal za cieľ prečítanie sekvencií celej jadrovej DNA človeka. V súčasnosti je známa sekvenácia viac ako tisíc ľudských genómov, kvalifikované odhady určujú počet na 20 488 génov. V databáze sú zahrnuté gény „priemerného jedinca“ daného druhu, pretože k analýze sú použité vždy vzorky z mnohých ľudí. Každá bunka ľudského tela nesie naše genetické dedičstvo a tvorí tzv. prvý genóm. Mikrobióm (mikroflóra) je ekologické spoločenstvo komenzálnych, symbiotických a patogénnych mikroorganizmov, ktoré sa delia s človekom o jeho telesný priestor. Mikrobióm je pre ľudský organizmus mimoriadne dôležitý a výrazne ovplyvňuje zdravie každého jedinca. Vznikal počas evolúcie cicavcov po milióny rokov a je preukázané, že človek s ním žije v symbióze. Z tohto pohľadu mikrobióm predstavuje náš druhý genóm. Problematika mikrobiómu je zásadná na pochopenie mnohých patologických procesov. Z hľadiska dermatológie, keď koža človeka je odrazom zdravia alebo choroby, sú preto vítané všetky výskumné cesty s praktickým dosahom na zdravie pacienta.

Přínos echokardiografického hodnocení levé komory srdeční ve vztahu k hypertenzi u dětí

MUDr.Jan Pavlíček, Ph.D., MUDr.Jiří Strnadel, MUDr.Tomáš Gruszka, MUDr.Terezie Šuláková, Ph.D.

Echokardiografie je základní neinvazivní zobrazovací metoda, která je schopna detailně posoudit srdeční morfologii a funkci. Arteriální hypertenze se i v dětském věku může projevit poškozením cílových orgánů (srdce, cévy, ledviny, CNS, sítnice). Z diagnostických a léčebných důvodů je nutné u hypertenzních dětí rutinně vyhodnocovat velikost levé komory a mikroalbuminurii. Léčba hypertenze má vést nejen k normalizaci krevního tlaku, ale také k prevenci nebo regresi známek cílového poškození orgánů. Cílem práce je ukázat význam hodnocení parametrů levé komory – hmotnosti levé komory (left ventricular mass, LVM) a indexu hmotnosti levé komory (left ventricular mass index, LVMI) – zejména u nemocí, které vedou ke zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku již v dětství nebo v rané dospělosti.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.