reklama

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 21-24

Akné z pohledu pediatra

MUDr.Jan Štěpán
Dětské oddělení, Nemocnice Nový Jičín

Akné vulgaris představuje jedno z problémových onemocnění, se kterými se dermatolog nebo pediatr v běžné praxi setkávají. Vyskytuje se v nejrůznějších věkových kategoriích a má celou řadu podob. Pro pacienta je klíčovým bodem nejen správná volba terapie, ale i nalezení účinné mezioborové spolupráce, bez které si lze maximální úspěch jen těžko představit. Nestojíme totiž jen před problémem lokálního kožního nálezu, ale před komplexem potíží, které toto multifaktoriální onemocnění mazových žláz a přilehlé kůže pacientům přináší. Rovina estetických problémů a sociálně psychologická je mnohdy tíživější než samotné onemocnění z pohledu klinického.

Klíčová slova: akné vulgaris, komplexní přístup, psychologické problémy

Acne from perspective of pediatrician

Acne vulgaris represents one of problematic disorders that dermatologist or pediatrician can come in contact with. This disease occurs in various age groups and has a variety of forms. The key is not only the right choice of therapy but also effective comprehensive approach, without which a success can be hardly achieved. During treatment we deal not only with local skin image. It is actually a complex multifactorial disease of sebaceous glands and nearby skin that affects a pacient. Besides clinical point of view, it is serious estetical and social-psychological problem.

Keywords: acne vulgaris, comprehensive approach, psychological problems

Zveřejněno: 20. září 2015


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.