reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 192-194

Vzduchová embolie v portálním řečišti po náhodném požití koncentrovaného peroxidu vodíku

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, 2, MUDr. Eva Klásková, Ph.D.2, MUDr. Eva Karásková2, MUDr. Kamila Michálková; 3
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc; 1
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci; 2
Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci; 3

Koncentrovaný peroxid vodíku je žíravý a expozice může mít za následek lokální poškození tkáně. Prezentujeme kazuistiku
pětiletého chlapce, který po napití se z 30% roztoku peroxidu vodíku začal zvracet a stěžovat si na bolest břicha v epigastriu.
Radiologické vyšetření prokázalo vzduchovou embolizaci do portálního řečiště. Při doplňující gastrointestinální endoskopii byla
potvrzena difuzní hemoragická gastritida. Byl sledován na lůžku 12 dnů a následně propuštěn do ambulantní péče. Kontrolní
endoskopické vyšetření devět dnů od poleptání konstatovalo nález erytematózní gastritidy.

Klíčová slova: koncentrovaný peroxid vodíku, vzduchová embolie, kyslíková embolie, portální systém, hemoragická gastritida,dětský věk.

Portal venous gas embolism after accidental ingestion of concentrated hydrogen peroxide

Concentrated hydrogen peroxide is caustic and exposure may result in local tissue damage. We report the case of a 5-year-oldboy who ingested one mouthful of 30% hydrogen peroxide and presented with vomiting and epigastric pain. The radiograhicevaluation found portal venous gas embolism. In addition, upper gastrointestinal endoscopy performed revealed diffuse hemorrhagicgastritis. He was observed for 12 days and discharged. Follow-up endoscopy nine days later, showed erythematous gastritis.

Keywords: concentrated hydrogen peroxide, gas embolism, oxygen embolism, portal vein, hemorrhagic gastritis, childhood

Zveřejněno: 1. srpen 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.