reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 283-286

Informovanost chlapců ve věku 15–19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat

Bc. Jana Nespalová1, Mgr. Alena Machová2
CareNet 360 GmbH Norimberk, Spolková republika Německo; Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích; Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče; 2

Nádory varlat patří u dětí mezi vzácné typy maligních onemocnění, jejich výskyt se zvyšuje mezi 15.–19. rokem. Jsou řazeny
mezi nejlépe léčitelné nádory dospělého věku. V ČR je ročně diagnostikováno cca 400 případů, výskyt nádorů varlat se zvyšuje.
Onemocnění je vyléčitelné, je-li včasně diagnostikováno. Pravidelné preventivní prohlídky omezí progresi onemocnění a sestra
u PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) má nezastupitelnou úlohu v jeho prevenci. Cílem výzkumu bylo zjistit informovanost
chlapců ve věku od 15 do 19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat. Byl použit kvantitativní výzkum, metoda dotazování
a technika nestandardizovaného dotazníku. Z výsledků vyplynulo, že více než 75 % chlapců neví, co zahrnuje prevence
nádorového onemocnění varlat. Samovyšetření varlat pravidelně provádí 20,5 % dotazovaných. Po zpracování dat pomocí
parametrického testu ANOVA jsme učinili závěr, že věk respondentů nemá vliv na znalost prevence nádorového onemocnění
varlat a ani na provádění samovyšetřování varlat. Druhým cílem bylo zmapovat úlohu sestry u PLDD v prevenci nádorového
onemocnění varlat u chlapců. Byla použita technika rozhovorů. Respondentky měly základní informace o problematice nádoru
varlat a uváděly, že v ordinacích PLDD se provádí kontrola varlat. Odbornou literaturu k tomuto tématu doporučují zřídka. Výzkum
poukazuje na velmi nízkou informovanost chlapců o prevenci nádorového onemocnění varlat. Sestry by se měly zaměřit
na pečlivější edukaci pacientů i rodičů.

Klíčová slova: nádor, varlata, prevence, sestra, informovanost

Awareness of boys aged 15–19 on the prevention of cancer of the testicles

Testicular cancer in children is one of the rare types of malignant diseases, their incidence is increasing between 15 to 19 years.They are included amongst the most treatable cancers in adults. In the Czech Republic it is annually diagnosed about 400 cases,the incidence of testicular cancer is increasing. The disease is curable, if it is early diagnosis. Regular preventive examinations willreduce disease progression and the nurse at GPCY (general practitioner for children and adolescents) plays an irreplaceable rolein this prevention. The aim of the research was to determine the awareness on testicular cancer prevention in boys 15–19. Therewas used a quantitative research, questioning method and technique of non-standardized questionnaire. The results showed thatmore than 75 % of boys do not know what includes the cancer of the testicles prevention. Testicular self-examination performed20.5 % of respondents. After processing the data using a parametric ANOVA test we concluded that the age of respondents haveno effect on the knowledge of prevention of cancer testis, nor the implementation of self-examination of the testes. Second aimwas to map the role of the nurse in general practitioner’s office for children and adolescents regarding the prevention of testicularcancer at boys. There was used a technique of deep dialogues. The respondents possessed basic information on the subject oftesticles cancer and stated that testes examination is conducted in the surgeries. Scientific literature for this subject was recommendedrarely. The research suggests very low awareness of the boys on the prevention of cancer of the testicles. Nurses shouldfocus on the rigorous education of boys and parents.

Keywords: tumor, testes, prevention, nurse, awareness

Zveřejněno: 1. srpen 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.