reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 219-222

„Staré“ a „nové“ laboratorní znaky novorozenecké sepse

MUDr. Anna Medková; 1, MUDr. Jan Hálek, Ph.D.; 1, 2, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.; 1
Dětská klinika, Fakultní nemocnice Olomouc; 1
Novorozenecké oddělení, Fakultn í nemocnice Olomouc; 2

Navzdory obrovskému pokroku v neonatologické péči, a to především v péči o nezralé novorozence, zůstává stále velkým
problémem novorozenecká sepse. Novorozeneckou sepsi dělíme na časnou, tzv. „early-onset sepsis“, a pozdní, tzv. „late-onset
sepsis“. V tomto přehledovém článku se zaměřujeme především na novorozeneckou sepsi časnou. Včasná diagnostika a zahájení
terapie rozhoduje zásadním způsobem o dalším osudu dítěte. Klasická definice sepse se opírá o klinické známky a průkaz
patogenu. V klinické praxi je to však problematické, a jsou tedy používány také pomocné laboratorní znaky bakteriální infekce.
V přehledu uvádíme stručné informace o běžně užívaných laboratorních znacích. Druhou část sdělení věnujeme novým možnostem
diagnostiky, konkrétně vyšetření sérového kalprotektinu a CD64 – povrchovému markeru leukocytů.

Klíčová slova: novorozenecká sepse, markery, kalprotektin, CD64.

Classic and recent laboratory markers of newborn sepsis

Despite the huge progress in neonatology, especially in care of premature infants, newborn sepsis remains a big problem.In neonatology, we talk about early-onset newborn sepsis and late-onset newborn sepsis. This review is focused on early-onsetsepsis. Early diagnosis and initiation of therapy is essential for infant`s good prognosis. Classic definition of sepsis is based onthe clinical signs and proof of pathogen in the blood stream. But, this is problematic in clinical practice, so another laboratorymar kers of bacterial infection are used. In this review article, we discuss commonly used markers. In the second part of thisarticle we introduce new diagnostic possibilities, especially new laboratory markers – calprotectin and CD64 (surface markerof leukocytes).

Keywords: newborn sepsis, markers, calprotectin, CD64

Zveřejněno: 1. říjen 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.