reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 344-347

Spalničky – aktuální epidemiologická situace a klinické zkušenosti

MUDr. Zdenka Manďáková¹, MUDr. Irena Martinková², MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.³, MUDr. Pavla Lexová¹,, MUDr. Radomíra Limberková⁴, MUDr. Jana Košťálová¹, MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.¹
¹Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav Praha
²Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
³Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava
⁴Národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B 19, Státní zdravotní ústav Praha

Spalničky patří k nejzávažnějším virovým onemocněním dětského věku, závažně mohou probíhat i u vnímavých dospělých.
Onemocnění je preventabilní očkováním, problémem začíná být pokles proočkovanosti v důsledku odsunování nebo odmítání
očkování. V letošním roce došlo k nárůstu počtu onemocnění spalničkami v celém evropském regionu, v první polovině roku 2017
došlo k epidemii spalniček i v České republice.

Klíčová slova: spalničky, epidemie, klinický obraz, očkování

Measles – current epidemiological situation and clinical experiences

Measles are one of the most severe viral diseases of childhood. Severe course of illness can be seen also in susceptible adults. Measlesare vaccine-preventable, but decreasing vaccine coverage due to postponing or refusal of vaccination starts to be a problem.There is an increasing number of measles throughout the European region this year. The epidemic was also in the Czech Republicduring the first half of the year 2017.

Keywords: measles, epidemic, clinical picture, vaccination

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.