Pediatr. praxi 2017; 18(6): 348-351

Riziko tromboembolické nemoci mladistvých
uživatelek hormonální antikoncepce –
aktuální pohled – 2. díl

MUDr. Miroslav Havlín
Poliklinika Anděl – Gynekologie, Praha

Článek se podrobněji zabývá etiopatogenezí tromboembolické nemoci a analyzuje hlavní rizikové mechanismy jejího vzniku.
Probírá vztah trombofilních mutací k hormonálním léčbám a uvádí preskripční doporučení pro rizikové skupiny žen. Text
především zdůrazňuje multifaktoriálnost vzniku tromboembolických stavů.

Klíčová slova: dospívající dívka, nežádoucí gravidita, hormonální antikoncepce, rizikové faktory trombózy, trombofilní mutace,preskripční doporučení

Hormonal contraception used by adolescents and the risk of tromboembolic disease – topical look – part 2

This article deals in detail with pathogenesis of thromboembolic disease and analyzes the major risk factors for its occurrence.It discusses the relationship between thrombophilic mutations to hormonal treatment and presents prescribing recommendationsfor risk groups of women. This text mainly underlines that the emergence of thromboembolism is multifactorial.

Keywords: adolescent girl, unwanted pregnancy, hormonal contraception, risk factors of thromoembolism, prescribing
recommendations

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.