Pediatr. praxi 2017; 18(6): 364-366

Není boule jako boule…

MUDr. Kristýna Melichárková1, 2, MUDr. Marie Ulrichová1, MUDr. Viera Bajčiová, CSc.1, 2
1Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Rezistence měkkých tkání u dětí mají ve většině případů nezávažné příčiny, avšak přesto mohou být způsobeny závažným onemocněním,
které vyžaduje komplexnější vyšetření a léčbu. Autoři prezentují soubor 3 případů dětí s rezistencemi v měkkých
tkáních, u nichž mělo zásadní význam využití nových diagnostických metod na úrovni DNA a RNA. U jedné pacientky vedlo toto
vyšetření ke správnému stanovení diagnózy fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) a u dalších dvou pacientů s familiární
infantilní myofibromatózou vedlo k určení vhodného typu léčby.

Klíčová slova: fibrodysplasia ossificans progressiva, myofibromatóza, osifikace, nádory měkkých tkání

Some lumps are different than others

Soft tissue tumors in children are mostly benign, but there are several serious diseases, that require comprehensive examinationand treatment. The authors present 3 case reports of children with soft tissue tumors, in which the new diagnostic methods at thelevel of DNA and RNA were fundamental. In the first patient, this method led to an unexpected diagnosis of fibrodysplasia ossificansprogressiva (FOP), and in the other two patients with familiar infantile myofibromatosis, it resulted in appropriate treatment.

Keywords: fibrodysplasia ossificans progressiva, myofibromatosis, ossification, soft tissue neoplasms

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.