Pediatr. praxi 2017; 18(6): 379-382

Rozsáhlý juvenilní polyp tlustého střeva s klinickým obrazem kolokolické invaginace u dítěte

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, 2, MUDr. Tomáš Malý, Ph.D.3, MUDr. Jana Janková4, MUDr. Kamila Michálková5
1Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc
2Dětská klinika LF UP FN v Olomouci
3Chirurgická klinika LF UP a FN v Olomouci
4Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN v Olomouci
5Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci

Kolokolická invaginace (CCI) je neobvyklá příčina střevní obstrukce u dětí. Nejobvyklejším typem je idiopatická ileokolická invaginace.
Nicméně invaginace s patologickým vedoucím bodem se vyskytují přibližně v 5 % případů. U pediatrických pacientů je Meckelův
divertikl nejběžnějším vedoucím bodem, následovaný polypy a střevními duplikacemi. Hydrostatická desinvaginace a endoskopická
polypektomie jsou minimálně invazivní a technicky proveditelné pro léčbu menších CCI. Představujeme případ kolokolické intususcepce,
která způsobila obstrukci střev u pětiletého chlapce. Abdominální ultrasonografie potvrdila akutní kolokolickou invaginaci
s velkým polypem tlustého střeva o průměru 4 cm, který byl úspěšně odstraněn laparotomickou segmentální kolektomií.

Klíčová slova: kolokolická invaginace, juvenilní polyp, velký polyp tlustého střeva, laparotomie, segmentální resekce

Large juvenile colonic polyp presenting as colocolic intussusception in a child

Colocolonic intussusception (CCI) is an uncommon cause of intestinal obstruction in children. The most common type is idiopathicileocolic intussusception. However, pathologic lead points occur approximately in 5% of cases. In pediatric patients, Meckel’s diverticulumis the most common lead point, followed by polyps and duplication. Hydrostatic reduction and endoscopic polypectomyare minimally invasive and technically feasible for treating smaller CCI.We present a case of colocolonic intussusception which caused colonic obstruction in a 5-year-old boy. Abdominal ultrasonographyshowed an acute colocolic intussusception with a large colonic polyp, 4 centimeters in diameter, which was successfullyremoved by laparotomic segmental colectomy.

Keywords: colocolonic intussusception, juvenile polyp, large colonic polyp, laparotomy, segmental resection

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.