Pediatrie pro praxi, 2018, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Fenomén násilí ve zdravotnictví

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 3

Přehledové články

Akutní skrotální syndrom u dětí – diagnostika a léčba

Acute scrotum in children – diagnosis and treatment

MUDr. Šimon Reich, MUDr. Jan Kříž, MUDr. Hana Kolářová, MUDr. Jan Trachta

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 8-12

Akutní skrotální syndrom je urgentní stav, se kterým se setkává každý pediatr. Diferenciální diagnostika může být obtížná
i pro zkušeného lékaře, navíc je řada literárních údajů a doporučení rozporuplná. Následující článek shrnuje nejaktuálnější
poznatky a doporučení z odborné literatury, cíleně opomíjí dobře známá fakta týkající se anatomie a fyziologie a soustředí se
na kontroverzní body diagnostiky a léčby akutního skrotálního syndromu u dětí. Vychází především z doporučených postupů
Evropské společnosti pro dětskou urologii z roku 2015 (European Society for Pediatric Urology, ESPU 2015) a ze serveru UpToDate
®, respektujících...

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy v ordinaci PLDD

Autoimmune thyroid diseases in paediatric practice

MUDr. Eva Al Taji, Ph.D.

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 13-17

Onemocnění štítné žlázy jsou v dětském a dorostovém věku vůbec nejčastějšími endokrinopatiemi. Článek se zaměřuje zejména
na problematiku autoimunitních tyreopatií. Úvodem stručně shrnuje vyšetřovací metody v pediatrické tyreologii a základní
diferenciální diagnostiku laboratorních nálezů. Dále přináší aktuální pohled na léčebné postupy jak u chronické lymfocytární
tyreoiditidy, tak u Gravesovy-Basedowovy tyreotoxikózy.

Symptomatická léčba chřipky

Symptomatic treatment of influenza

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 18-22

Chřipka (lat. influenza) je akutní virové onemocnění rizikové především pro seniory a polymorbidní nemocné, nicméně postihuje
všechny věkové kategorie. Jakkoliv jsou k dispozici velmi účinné vakcinace a specificky působící antivirotika, základním
opatřením stále zůstává symptomatická léčba, jejíž dílčí aspekty jsou předmětem tohoto přehledového článku.

Intranazální aplikace léků u dětí

Intranasal application of drugs at children

Eva Kašáková, MUDr. Viktor Kašák

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 23-26

Intranazální aplikace léků představuje především topickou léčbu. Edukace ve správné aplikační technice je velmi důležitá,
neboť zvyšuje komplianci pacientů k léčbě.

Projevy závislostního chování u dětských hráčů hry Minecraft pohledem kvantitativního výzkumu

Manifestations of addictive behaviour among the child players of the Minecraft game from the perspective of quantitative
research

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 35-40

Příspěvek se zaměřuje na analýzu projevů online závislostního chování u hráčů populární hry Minecraft, a to pohledem kvantitativního
výzkumu realizovaného na přelomu roku 2016 a 2017 na území České republiky. Do výzkumu se zapojilo více než 2 300 hráčů
(n = 2 331). Autoři se zaměřují především na projevy nadměrného hraní této hry v oblasti psychické, fyziologické a behaviorální.

Přípravky určené k péči o pokožku u atopické dermatitidy

Preparations intended for the care of the skin suffering from atopic dermatitis

Mgr. Jana Martinásková

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 96-101

Článek pojednává o současných poznatcích týkajících se predispozice k rozvoji atopické dermatitidy (AD).
Stručně shrnuje obecně známá doporučení pro péči o pokožku trpící AD. V přehledových tabulkách uvádí příklady a složení
volně prodejných dermokosmetických a léčivých přípravků, které jsou k dostání v lékárnách. Uvedené příklady dermokosmetických
značek byly zvoleny na základě jejich postavení na trhu, dlouhodobých zkušeností firem při vývoji přípravků, spolupráce
s dermatology a na základě kladné odezvy se stran pacientů.

Sdělení z praxe

Mozkový absces jako komplikace purulentní meningitidy u dítěte

Brain abscess as a complication of purulent meningitis in child

MUDr. Daniela Bartková, MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 44-46

Mozkové abscesy patří mezi život ohrožující komplikace purulentní meningitidy, v dětském věku jsou vzácné. Léčba mozkových
abscesů vyžaduje dlouhodobé podávání antibiotik a nezřídka i neurochirurgickou intervenci. I přes komplexní péči zůstává
nadále prognóza mozkových abscesů vážná a je zatížena značným rizikem recidivy onemocnění a trvalých následků zahrnujících
poruchu psychomotorického vývoje, neurologický deficit či epilepsii.
Uvedená kazuistika popisuje případ pětiletého chlapce s purulentní meningitidou, u něhož i přes antibiotickou léčbu došlo
k rozvoji mozkového abscesu, který si následně vyžádal neurochirurgický výkon....

Atypické cystické útvary dutiny břišní

Atypical intra-abdominal cystic masses

MUDr. Apolena Geršlová

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 47-50

Kazuistika se týká nálezu různých objemných cystických útvarů vaječníků u našich dvou pacientek v průběhu tohoto roku,
k ošetření přišly pro velmi nespecifické obtíže a diagnostika byla v obou případech provedena především na základě ultrasonografie,
obě byly indikovány k operačnímu řešení.

Pro sestry

Metoda klokánkování u předčasně narozených dětí na jednotce intenzivní péče

Kangaroo care for preterm infants in neoanatal intensive care unit

Bc. Ivana Tvrzová, Mgr. Jan Ratiborský

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 57-59

Článek popisuje metodu klokánkování se zaměřením aplikace této metody na jednotku intenzivní péče pro předčasně
narozené děti. Popisuje samotnou metodu klokánkování, její výhody pro dítě, rodiče a ošetřující personál. Upozorňuje
také, kdy není vhodné tuto metodu praktikovat. Metoda klokánkování je jednoduchá, velmi účinná a pomáhá matce
i nezralému novorozenci.

Klinickoradiologická diagnóza

Oboustranná testikulární mikrolitiáza u dítěte s jednostranným kryptorchismem

Bilateral testicular microlithiasis in a child with unilateral inguinal testicular retention

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., MUDr. Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 51-53

Testikulární mikrolitiáza (TM) je vzácný stav charakterizovaný přítomností mnohočetných mikrokalcifikací v semenotvorných
tubulech. Její etiologie není přesně známa, byla však popsána ve spojení s řadou vrozených i získaných vad pojících se s urogenitálním
systémem. Uvádíme klinickoradiologickou diagnostiku 11letého chlapce s oboustrannou TM, který podstoupil
orchidopexi pro inguinální retenci varlete vlevo. Rodinná anamnéza byla negativní na nádorová onemocnění, abnormality
varlat a poruchu plodnosti.

Informace

Probiotika v prevenci infekcí u dětí v předškolních zařízeních

Probiotics for prevention of infections preeschol – agend children in day care centers

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 54-56

Návštěva kolektivních předškolních zařízení je spojena s vyšší nemocností způsobených infekcemi. Autor přináší přehled randomizovaných
studií zabývajících se vlivem probiotik na výskyt infekcí.

Orbis Pictus Medicus

Henna tetováž

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Pavlína Autratová, MUDr. Lucia Marušiaková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 42-43

Zaznělo na kongrese

Zaznělo na V. kongrese pediatrů, Plzeň, 24.–25. listopadu 2017: Fytofarmaka – možnosti a rizika

MUDr. Pavel Rutar

Pediatr. praxi 2018; 19(1): 60-62


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.