reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 117-120

Fotoprotektivní přípravky pro děti

MUDr. Naděžda Vojáčková
Dermatovenerologická ambulance, Poliklinika Anděl, Praha

Fotoprotekce u dětí je velmi důležitá. Důraz se klade na fyzikální fotoprotekci, která zahrnuje oděv, pokrývku hlavy, sluneční brýle a stín. Fotoprotekce krémy s UV filtry je určena pro děti starší 6 měsíců. Doporučují se přípravky se širokým spektrem ochrany, voděodolné, SPF faktor 50+, s převahou fyzikálních filtrů, fotostabilní, disperzibilní, kosmeticky přijatelné s nízkým iritačním potenciálem.

Klíčová slova: fotoprotekce, UV filtry, SPF, PPD

Photoprotective products for children

Photoprotection in children is of major importance. Emphasis is placed on physical photoprotection that includes clothing, hats, sunglasses, and shade. Photoprotection using creams with UV filters is intended for children over six months of age. Products with a broad spectrum of protection are recommended, which are water-resistant, with an SPF factor 50+, with a predominance of physical filters, photostable, dispersible, and cosmetically acceptable with a low irritation potential.

Keywords: photoprotection, UV filters, SPF, PPD

Zveřejněno: 1. květen 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.