reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 4 / 2017

Nejčastější vady páteře u dětí školního věku

„Staré“ a „nové“ laboratorní znaky novorozenecké sepse

Časté chyby v diagnostice kožních onemocněni v ambulanci pediatra

Rotaviry známé i neznámé

Morální distres lékařů a sester při pediatrické péči

Zvracení a průjem v dětském věku – jak může pomoci lékarník

Nejčastější purpura s trochu jiným začátkem

Vysokonapěťová elektrotraumata mladistvých, stále aktuální téma
Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Brně; 6. – 7. 10. 2017

Zveme Vás na IV. kongres Pediatrie pro praxi v Brně, který se bude konat 6.-7. října v Hotelu International. Pro všechny účastníky si pan prof. Doležel, spolu se svými spolupracovníky z Pediatrické kliniky FN Brno, připravil mnoho zajímavých témat. Program je tentokrát zaměřený na revmatologii, vzácná onemocnění, oftalmologii, gastroenterologii a oblíbené kazuistiky. Druhý den začneme opět interaktivním hlasováním a dáme prostor i netradičnímu soudnímu lékařství. Věříme, že Vás nabitý brněnský kongres osloví a těšíme se na setkání v Hotelu International. Více informací na stránkách kongresu.
Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - III. kongres pediatrů v Praze; 20. – 21. 10. 2017

Zveme Vás na III. kongres pediatrů v Praze, který se bude konat ve dnech 20.-21.října 2017.

Letošní třetí ročník kongresu Pediatrie pro praxi v Praze si přichystal pro účastníky dvě změny, o nichž doufáme, že povedou ke spokojenosti posluchačů. První změnou je místo konání kongresu, který se přesunul do prostorů Hotelu Duo a druhou je posunutí termínu konání na pátek a sobotu. Na základě anket z minulých ročníků jsme letos zaměřili programové bloky na ortopedii, psychiatrii a infekce. Souběžně s kongresem pediatrů bude probíhat kongres praktických lékařů a program druhého dne bude pro obě odbornosti společný. Představí témata titritid a CRP a právní problematiku ve zdravotnictví. Podrobnější informace o kongresu můžete sledovat na webových stránkách kongresu, kde bude program postupně aktualizován. Více informací na stránkách kongresu.Z posledního čísla

Vybrané články

Poruchy příjmu potravy

PhDr.František Krch, Ph.D.

Nemocní s mentální anorexií, bulimií nebo záchvatovitým přejídáním představují velmi rozsáhlou a vnitřně diferencovanou skupinu s rozdílnou komorbiditou a dynamikou rozvoje problému. V tomto kontextu lze snadno učinit určitý, omezeně platný závěr a zobecnit ho. Zabývat se poruchami příjmu potravy proto vyžaduje respekt jak k charakteru problému, který se týká narušení základní lidské potřeby, tak k individuálním, věkovým a sociálním zvláštnostem nemocného. Článek si klade za cíl představit poruchy příjmu potravy jako srozumitelný problém, připomenout významné souvislosti jeho rozvoje a nastínit možnosti léčby.

Poruchy puberty u dívek

MUDr.Ingrid Rejdová, MUDr.Jana Kadlecová

Puberta je velmi složitý proces, řízený osou hypotalamus – hypofýza – ovarium. Jakákoliv odchylka na této ose může způsobit poruchu dospívání, která může být ve smyslu urychlení nebo opoždění. U dívčí předčasné puberty se objevují známky dospívání před 8. rokem. U opožděné puberty chybí známky dospívání po 13. roce (1). Jejich terapie je velmi důležitá, vyžaduje mezioborovou spolupráci pediatrů, endokrinologů, gynekologů a závisí na vyvolávající příčině.

Poranění pankreatu cyklistickými řídítky u dětí

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Tomáš Malý, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková

Poranění o cyklistická řídítka patří mezi nejčastější příčiny úrazů břicha u dětí. Včasná diagnóza a optimální péče bez zbytečného prodlení může pomoci snížit morbiditu poraněných nitrobřišních orgánů. Děti s tupým poraněním břicha řídítky vyžadují léčbu s velkou pečlivostí. Popisujeme kazuistiku mladé dívky po úrazu na kole, při kterém utrpěla prudký náraz řídítek pod levý žeberní oblouk. Dívka byla přijatá na pozorování a prvotní vyšetření. Byla peritoneální a postupně došlo ke zvýšení hladiny sérové pankreatické amylázy a lipázy na hodnoty 3,57 μkat/l a 16,37 μkat/l. Axiální CT vyšetření prokázalo podélnou rupturu pankreatu. Endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie (ERCP) potvrdila poškození hlavního pankreatického vývodu. Ve snaze o přemostění porušeného vývodu a zajištění drenáže pankreatické šťávy byl předoperačně zaveden pankreatický stent. Vzhledem k ruptuře těla pankreatu se současným přerušením pankreatického vývodu byla provedena distální pankreatektomie se zachováním sleziny. Pacientka se dobře zotavila a 12 týdnů po odstranění stentu při kontrolním vyšetření nebylo prokázáno žádné omezení funkce pankreatu.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.