reklama

Pozvánka na V. kongres PEDIATRIE PRO PRAXI v Ostravě - 9.-10. 2. 2018

Zveme Vás na V. kongres PEDIATRIE PRO PRAXI v Ostravě, který se bude konat 9.-10. února v Clarion Congress Hotelu. Opět budou diskutována aktuální témata z pediatrie. Tentokrát se zaměříme na dětskou gynekologii, péči o rizikové novorozence po propuštění, diabetes a jiné endokrinopatie v dětském věku, prezentované prakticky pomocí kazuistik, a současné možnosti RTG diagnostiky u dětí. Druhý den bude opět společný se všeobecnými lékaři pro dospělé, kde budou probírána témata hlavně z oblasti infektologie a dále vztah antibiotik a tělesné hmotnosti. Věříme, že si ve svém nabitém programu najdete chvilku na příjemné setkání s kolegy a získání nových poznatků z oboru.Z posledního čísla

Onychomadéza – pozdní komplikace nemoci ruka, noha a ústa

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Online závislosti: Příspěvek ke zmírnění paniky

Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Morální distres lékařů a sester při pediatrické péči

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Přehledová studie předkládá pediatrické veřejnosti tematiku, která v České republice není zatím předmětem hlubšího zájmu,
třebaže je pro péči o dětské pacienty důležitá. Jedná se o případy, kdy zdravotník ví, co by bylo správné pro dětského pacienta
udělat, ale vnější překážky (ekonomické, tlak nadřízených, spolupracovníků, rodičů) mu znemožňují takový postup uskutečnit.
Studie shrnuje zahraniční zkušenosti a strukturuje je do čtyř oddílů: 1. definuje pojem morální distres a pojmy jemu příbuzné;
2. uvádí jako příklad dva modely morálního distresu; 3. seznamuje s diagnostickými postupy (kvantitativními, kvalitativními
a smíšenými); 4. ilustruje hlavní směry výzkumu tohoto jevu. Upozorňuje, že pozornost badatelů se zatím soustřeďuje na morální
distres, jemuž jsou vystaveni lékaři a sestry v nemocnicích. Stranou zatím zůstává zkoumání morálního distresu, s nímž se potýkají
zdravotníci v ambulantních zařízeních.

Vybrané články

Adaptovaný klinický doporučený postup: Zavádění a ověřování gastrické sondy u novorozenců a kojenců

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Článek předkládá adaptovaný klinický doporučený postup (KDP) v zavádění a ověřování gastrické sondy u novorozenců a kojenců, který vznikal stejným způsobem (podle ADAPTE protokolu) jako KDP v péči o kůži novorozenců, publikovaný v Pediatrii pro praxi (6/2014 a 4/2015). Účelem současného KDP je poskytnout sestrám a porodním asistentkám praktické informace, týkající se zavádění a ověřování gastrické sondy, jako prevence pochybení, které může být v novorozeneckém a kojeneckém věku fatální. Doporučení proto nejprve zmiňuje řadu komplikací, kterým se lze úspěšně vyhnout, dodrží-li sestry a porodní asistentky zmíněné postupy. Jedná se především o přípravu dítěte a pomůcek před zavedením gastrické sondy, tj. o volbu materiálu, typu a velikosti sondy, odměření délky zavedení sondy a volbu místa vstupu. Dále je v článku popsán postup vlastního zavádění a ověřování gastrické sondy, včetně doby zavedení sondy a dokumentace procesu. Rovněž jsou zmíněny i nespolehlivé metody ověřování, které se v praxi běžně provádějí, protože se na zdravotnických školách stále vyučují.

Informovanost chlapců ve věku 15–19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat

Bc. Jana Nespalová, Mgr. Alena Machová

Nádory varlat patří u dětí mezi vzácné typy maligních onemocnění, jejich výskyt se zvyšuje mezi 15.–19. rokem. Jsou řazeny
mezi nejlépe léčitelné nádory dospělého věku. V ČR je ročně diagnostikováno cca 400 případů, výskyt nádorů varlat se zvyšuje.
Onemocnění je vyléčitelné, je-li včasně diagnostikováno. Pravidelné preventivní prohlídky omezí progresi onemocnění a sestra
u PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) má nezastupitelnou úlohu v jeho prevenci. Cílem výzkumu bylo zjistit informovanost
chlapců ve věku od 15 do 19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat. Byl použit kvantitativní výzkum, metoda dotazování
a technika nestandardizovaného dotazníku. Z výsledků vyplynulo, že více než 75 % chlapců neví, co zahrnuje prevence
nádorového onemocnění varlat. Samovyšetření varlat pravidelně provádí 20,5 % dotazovaných. Po zpracování dat pomocí
parametrického testu ANOVA jsme učinili závěr, že věk respondentů nemá vliv na znalost prevence nádorového onemocnění
varlat a ani na provádění samovyšetřování varlat. Druhým cílem bylo zmapovat úlohu sestry u PLDD v prevenci nádorového
onemocnění varlat u chlapců. Byla použita technika rozhovorů. Respondentky měly základní informace o problematice nádoru
varlat a uváděly, že v ordinacích PLDD se provádí kontrola varlat. Odbornou literaturu k tomuto tématu doporučují zřídka. Výzkum
poukazuje na velmi nízkou informovanost chlapců o prevenci nádorového onemocnění varlat. Sestry by se měly zaměřit
na pečlivější edukaci pacientů i rodičů.

Umělá mléčná kojenecká výživa – současná doporučení

MUDr. Eva Karásková

Kojení je nejvhodnější formou výživy kojence. V případě, že kojení není možné, je nutné podat umělou mléčnou formuli. Článek podává přehled jednotlivých typů přípravků dostupných u nás, jak pro zdravé děti, tak pro děti s gastroezofageálním refluxem, s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo pro nezralé, neprospívající novorozence a kojence.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.