reklama

Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Brně; 6. – 7. 10. 2017

Zveme Vás na IV. kongres Pediatrie pro praxi v Brně, který se bude konat 6.-7. října v Hotelu International. Pro všechny účastníky si pan prof. Doležel, spolu se svými spolupracovníky z Pediatrické kliniky FN Brno, připravil mnoho zajímavých témat. Program je tentokrát zaměřený na revmatologii, vzácná onemocnění, oftalmologii, gastroenterologii a oblíbené kazuistiky. Druhý den začneme opět interaktivním hlasováním a dáme prostor i netradičnímu soudnímu lékařství. Věříme, že Vás nabitý brněnský kongres osloví a těšíme se na setkání v Hotelu International..

Při registraci do 31.7. můžete využít časově zvýhodněného poplatku. Více informací na stránkách kongresu.
Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - III. kongres pediatrů v Praze; 20. – 21. 10. 2017

Zveme Vás na III. kongres pediatrů v Praze, který se bude konat ve dnech 20.-21.října 2017.

Letošní třetí ročník kongresu Pediatrie pro praxi v Praze si přichystal pro účastníky dvě změny, o nichž doufáme, že povedou ke spokojenosti posluchačů. První změnou je místo konání kongresu, který se přesunul do prostorů Hotelu Duo a druhou je posunutí termínu konání na pátek a sobotu. Na základě anket z minulých ročníků jsme letos zaměřili programové bloky na ortopedii, psychiatrii a infekce. Souběžně s kongresem pediatrů bude probíhat kon¬gres praktických lékařů a program druhého dne bude pro obě odbornosti společný. Představí témata titritid a CRP a právní problematiku ve zdravotnictví. Podrobněj¬ší informace o kongresu můžete sledovat na webových stránkách kongresu, kde bude program postupně aktualizován. Při registraci do 31.7. můžete využít časově zvýhodněného poplatku. Více informací na stránkách kongresu.Z posledního čísla

Vybrané články

Poranění pankreatu cyklistickými řídítky u dětí

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Tomáš Malý, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková

Poranění o cyklistická řídítka patří mezi nejčastější příčiny úrazů břicha u dětí. Včasná diagnóza a optimální péče bez zbytečného prodlení může pomoci snížit morbiditu poraněných nitrobřišních orgánů. Děti s tupým poraněním břicha řídítky vyžadují léčbu s velkou pečlivostí. Popisujeme kazuistiku mladé dívky po úrazu na kole, při kterém utrpěla prudký náraz řídítek pod levý žeberní oblouk. Dívka byla přijatá na pozorování a prvotní vyšetření. Byla peritoneální a postupně došlo ke zvýšení hladiny sérové pankreatické amylázy a lipázy na hodnoty 3,57 μkat/l a 16,37 μkat/l. Axiální CT vyšetření prokázalo podélnou rupturu pankreatu. Endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie (ERCP) potvrdila poškození hlavního pankreatického vývodu. Ve snaze o přemostění porušeného vývodu a zajištění drenáže pankreatické šťávy byl předoperačně zaveden pankreatický stent. Vzhledem k ruptuře těla pankreatu se současným přerušením pankreatického vývodu byla provedena distální pankreatektomie se zachováním sleziny. Pacientka se dobře zotavila a 12 týdnů po odstranění stentu při kontrolním vyšetření nebylo prokázáno žádné omezení funkce pankreatu.

Možnosti podpory kojení (laktačního poradenství) z pohledu laické i odborné veřejnosti

doc.PhDr.Andrea Pokorná, Ph.D., PhDr.Miloslava Kameníková, PhDr.Vlasta Dvořáková, Ph.D.

Laktační poradenství je významnou součástí efektivní péče v pediatrii. Cílem studie realizované v roce 2015 bylo zhodnotit organizaci laktačního poradenství v devíti nemocnicích s titulem Baby-Friendly Hospital a v jednom z největších perinatologických center v České republice, zhodnotit názory matek (n = 241) a zdravotnických pracovníků (n = 114) na význam a podporu kojení. Výsledky prokázaly, že názor na význam kojení je ovlivňován vzděláním matek a předchozí zkušeností s kojením (p < 0,05), naopak absolvování předporodních kurzů ani způsob vedení porodu názor na význam kojení nemají vliv. Názory na významné informace o kojení se mezi matkami a zdravotníky neliší (p > 0,05). Za nejméně významné informace o efektivitě kojení považují obě skupiny respondentů poznatky o pauze v bradě dítěte.

Mezenteriální lymfadenitida u dětí – nejčastější příčiny

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, 2, MUDr. Kamila Michálková3

Radiologicky je mezenteriální lymfadenitida definovaná jako shluk tří a více mízních uzlin v pravém dolním kvadrantu břicha bez přítomnosti zánětlivého procesu s průměrem krátké osy uzliny ≥ 5 mm. Protože jsou uzliny lokalizované v pravém hypogastriu, může sekundární mezenteriální lymfadenitida někdy provázet apendicitidu, nespecifický střevní zánět, ileocékální invaginaci nebo může jít o lymfom. Primární mezenteriální lymfadenitida je důležitá alternativní diagnóza, která je samolimitující, léčí se konzervativně a stanovení diagnózy usnadní léčbu pacienta v domácí ambulantní péči.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.