reklama

Z posledního čísla

Vybrané články

Opakované infekce močových cest jako důsledek syndromu kaudální regrese

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Ludmila Zatloukalová, MUDr.Lucie Stašková, MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková

Syndrom kaudální regrese (CRS) je vzácné onemocnění distálních páteřních segmentů postihující vývoj míchy s doprovodnými důsledky. Prezentujeme tříměsíční pacientku, která byla přeložena do naší nemocnice k vyšetření pro opakované infekce močových cest. Cystouretrografie prokázala neurogenní močový měchýř a oboustranný vezikoureterální reflux s levostranným megaureterem. Při vyšetření byla pacientka bez další neurologické symptomatologie. Vyšetření pomocí magnetické rezonance prokázalo dysgenezi kosti křížové.

Potraviny živočišného původu - zdroj endokrinních modulátorů

MVDr.Jiří Drápal, Ph.D., MVDr.Jiří Bureš

Sdělení se týká problematiky použití veterinárních léčivých přípravků (především syntetických hormonů), včetně zákazu jejich použití jako stimulátorů růstu hospodářských zvířat, uvádí též možné případy aplikace veterinárních léčiv s účinkem na endokrinní regulaci. Zvláště podává informace o systému monitorování přítomnosti reziduí a kontaminantů v potravinách a surovinách živočišného původu prováděného veterinární správou.

Od diagnózy abscedující parotitidy k Bartonellóze

MUDr.Jana Stejskalová, MUDr.Helena Strmeňová, RNDr.Jana Doležílková, RNDr.Andrea Holečková, MUDr.Radoslava Tomanová, MUDr.Pavel Vantuch

Regionální lymfadenitida patří v pediatrii mezi jednu z nejčastějších klinických obtíží přivádějící pacienta do ordinace lékaře. Diferenciální diagnostika je rozsáhlá a mnohdy složitá, neboť etiologie procesu nemusí být vždy benigního charakteru, obezřetnost je v tomto případě na místě. „Felinóza neboli Nemoc z kočičího škrábnutí“ je řazena k méně častým příčinám lymfadenopatie, nicméně ani tuto diagnostickou jednotku nelze opomíjet, zejména v případě subakutního průběhu onemocnění. Jak už název napovídá, infekce se přenáší zejména kočičím škrábnutím či kousnutím. Onemocnění má ve většině případů lokalizovaný charakter, avšak průběh může být protrahovaný a komplikovaný kolikvací zánětlivě změněných uzlin. Následující kazuistika demonstruje typický průběh Bartonellózy u 7leté pacientky s nutností opakované chirurgické revize kolikvující regionální lymfadenitidy v oblasti parotické žlázy.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.