reklama

POZVÁNKA NA IV. KONGRES PEDIATRŮ V HRADCI KRÁLOVÉ

Hradec Králové si našel již své pevné místo v setkání všech příznivců dětského lékařství před začátkem léta. Kromě samotného kouzla města vás chceme zaujmout i kvalitním odborným programem. Ve spolupráci s Dětskou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové si pro všechny účastníky doc. MUDr. Skálová, Ph.D. se svými spolupracovníky připravila lákavá témata. Program se tentokrát zaměřuje na dětskou nefrologii a urologii, akutní stavy u dětí, kardiologii, pneumologii. Druhý den bude opět společný se všeobecnými lékaři pro dospělé, kde budou přednesena témata o infekcích, poruchách příjmu potravy, vzácných onemocněních a na závěr je zařazen diskuzní blok o zdravotnickém právu. Pokud Vás zaujme hradecké setkání pediatrů, poznamenejte si termín 26. - 27. května. Těšíme se na setkání s vámi v samotném centru města, v hotelu Nové Adalbertinum.
Připravujeme do Pediatrie pro praxi 3 / 2017

Primární bolesti hlavy u dětí

Afty, recidivující afty u dětí, jejich klinický obraz, diagnostika, terapie

Význam různých druhů sacharidů v dětské výživě

Časné a pozdní kožní projevy po očkování

Spinální svalová atrofie – diagnostika, léčba, výzkum

Zkušenosti pediatrů s poskytováním péče u dětí s deficity ve vývoji řeči a jazykových schopností - pohledy z praxe

Od retardace růstu k transplantaci ledviny

Informovanost chlapců ve věku 15-19 let o prevenci nádorového onemocnění varlatZ posledního čísla

Vybrané články

Příspěvek k problematice pravidelného očkování nedonošených dětí v České republice

doc.MUDr.Petr Zoban, CSc., doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D., MUDr.Veronika Horáková, MUDr.Jitka Škovránková

Autoři připravili přehledový článek o stávajících informacích v odborné literatuře o imunokompetenci nedonošených dětí a možných nežádoucích účincích vakcinace ve skupině nedonošených dětí. Doporučují diferencovaný přístup k zahajování vakcinace nedonošených dětí podle stupně prematurity a aktuálního somatického stavu. Přílohou článku je Stanovisko České neonatologické společnosti a České společnosti alergologie a klinické imunologie k pravidelnému očkování nedonošených dětí. Autoři na základě shromážděných poznatků a klinických zkušeností nenalezli důvod v ČR měnit fungující, účinný systém pravidelného očkování velmi a těžce nedonošených dětí v prvních 2 letech života.

Záněty středního ucha u dětí – omyly při diagnostice a léčbě

MUDr. Martin Formánek1, 2, MUDr. Debora Jančatová1, MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.1, 2, prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA1, 2

Autoři se věnují problematice zánětů středního ucha jako velmi častým onemocněním u dětí. Zvláštní pozornost je věnována akutním a recidivujícím akutním zánětům středního ucha a sekretorickému zánětu středního ucha. Jsou probrány nejčastější příznaky, možnosti léčby a také časté omyly týkající se těchto onemocnění.

Plochá noha u dítěte

MUDr. Petr Teyssler, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Plochá noha je v dětském věku častým nálezem, jen malá část z celkového počtu dětí s tímto nálezem však potřebuje aktivní léčbu. Daná problematika zahrnuje celou škálu klinických nálezů a přístup k terapii je volně podle jejich závažnosti. Ortopedické vložky jsou hojně nadužívaným prostředkem léčby, operační léčba je naopak často podceňovanou modalitou. Při volbě správné metody léčby je nutné vycházet z důkladného klinického vyšetření a znalosti fungování lýtkového svalstva a vztahů kostí a vazů účastnících se na udržení klenby nohy.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.