reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 112-116

Současné přístupy k léčbě papulopustulózní akné

MUDr. Alena Hrouzková
Sanoderma, s. r. o., Kroměříž

Článek se věnuje papulopustulózní akné, především pak možnostem místní i systémové terapie, okrajově i etiopatogenezi,
klinickému obrazu a doplňkové léčbě.

Klíčová slova: acne vulgaris, lokální terapie, systémová terapie, etiopatogeneze, klinický obraz

Current attitude to treatment of papulopustular acne

This article reviews papulopustular acne, mainly deals with possibilities of local and systemic therapy, marginally with aetiopathogenesis,clinical picture and supplementary treatment.

Keywords: acne vulgaris, local therapy, systemic therapy, aetiopathogenesis, clinical picture

Zveřejněno: 1. srpen 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.