Pediatr. praxi 2017; 18(6): 375-378

Záněty dýchacích cest u dětí

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno

Infekce respiračního traktu v dětském věku tvoří téměř polovinu všech onemocnění v této věkové kategorii. Mezi obecná onemocnění
typická pro dýchací cesty patří chřipka (influenza). Jde o respirační virovou infekci, která se vyskytuje každoročně epidemicky
v zimních měsících. Klinický obraz začíná náhlou vysokou horečkou, značným pocitem nemoci, pocením, bolesti svalů i kloubů,
bolesti hlavy zvláště za očima, poté dráždivý, suchý až bolestivý kašel. Preventivně se doporučuje každoroční očkování proti chřipce.
Pokud se zabýváme jednotlivými částmi dýchací cesty, pak je na prvním místě zánětlivých postižení infekce nosu a nosohltanu:
rhinitis acuta, rhinopharyngitis acuta (akutní rýma, syndrom nachlazení, common cold). Nejčastější typ akutního zánětu horních
cest dýchacích, charakterizovaný vazodilatací sliznice nosní dutiny s následným otokem, poté výtokem z nosu a jeho obstrukcí.
Největší dopad má tato infekce na nejmenší děti – kojence a batolata. Při nosní obstrukci mají totiž – zvláště ty kojené – potíže
s přijímáním potravy. Terapie je symptomatická, spreje či nosní kapky s dekongestivním účinkem. S výhodou se doporučuje použití
termálních vod ve spreji, u termálních vod s přírodním obsahem síry se uplatní i léčebný účinek. Komplikací rýmy v dětském věku
může být rozšíření infekce do paranazálních dutin – rinosinusitidy. Pro správnou diagnostiku a terapii tohoto onemocnění je třeba
mít detailní znalosti nejen o původcích a průběhu onemocnění, ale také alespoň základní znalosti o embryologii a fyziologii PND.
Při lokální léčbě infekční rinitidy a sinusitidy indikujeme použití nosních kapek, sprejů s vasokonstrikčním účinkem a přípravků
s nazálním kortikoidem. Doplnit lze celkově podávaná antihistaminika. Jde o symptomatickou léčbu, která omezuje hlavní symptomy
rinitidy. Obecné použití nosních sprejů s termální vodou je výhodné z několika důvodů. Aplikace termální vody ve spreji je
dnes většinou zajištěna pomocí tlakových ventilů, které nepotřebují hnací plyn, což je dáno i konstrukcí používaného balení. Další
výhodou termálních vod je nenávykovost, což znamená, že mohou být používány dlouhodobě a opakovaně, protože obsahují
jen přírodní substance. Při použití nosního spreje dochází, jak zmíněno výše, nejen k odplavení zánětlivých sekretů, ale dochází
i k reflexnímu oplasknutí sliznice, a tím ke zlepšení nosní průchodnosti. Okrajovou výhodou termálních vod je i skutečnost, že při
jejich polknutí nedochází k nežádoucím efektům jako u léčebných přípravků. Obecně lze doporučit použití těcho vod ve všech
věkových kategoriích, při začátku onemocnění i preventivně.

Klíčová slova: infekce dýchacích cest, chřipka, rýma, komplikace rýmy, termální vody

Respiratory tract infections in children

Respiratory tract infections in children account for nearly half of all diseases in this age group. One of the general conditions typicallyaffecting the airways is influenza. It is a respiratory viral infection that occurs epidemically every year in the winter season. Theclinical presentation begins with a sudden high fever, feeling extremely unwell, sweating, muscle and joint ache, headache, particularlybehind the eyes, followed by irritating, dry or even painful cough. Annual influenza vaccination is recommended as a way ofprevention. When considering particular parts of the airways, the most common inflammatory conditions are those affecting thenose and nasopharynx: acute rhinitis, acute rhinopharyngitis. The most frequent type of acute upper respiratory tract infection ischaracterized by vasodilation in the nasal mucosa with the resulting swelling, followed by rhinorrhoea and nasal obstruction. Thisinfection has the greatest impact on infants and toddlers. When there is nasal obstruction, they, especially those who are breastfed,have difficulties taking in food. The treatment is symptomatic, i.e. sprays or nasal drops with a decongestant effect. Also recommendedis the use of thermal water in a spray; sulphur-containing thermal water may even have a therapeutic effect. In children,rhinitis can be complicated by the spread of infection into the paranasal sinuses – rhinosinusitis. The correct diagnosis and treatmentof this disease require not only detailed knowledge on the causative agents and course of the disease, but also at least some basic knowledge on the embryology and physiology of the paranasal sinuses. The use of nasal drops and sprays with a vasoconstrictiveeffect is indicated for the local treatment of infectious rhinitis and sinusitis. It is a symptomatic treatment that suppresses the mainsymptoms of rhinitis. The use of nasal sprays with thermal water is advantageous for several reasons. Currently, thermal water ina spray is usually administered by means of pressure valves that do not require a fuel gas, which is due to the construction of thepackaging used. Another advantage of thermal water is its non-addictive nature, meaning that it can be used in the long term andrepeatedly because it only contains natural substances. With the use of nasal spray, as has been mentioned above, there occurs notonly clearance of inflammatory secretions, but also reflexive decongestion of the nasal mucosa and, thus, improved nasal airflow.A minor advantage of thermal water is the fact that, when swallowed, there are no adverse effects as there are in medicinal products.Generally, the use of this water can be recommended in all age groups, at the onset of disease even preventively.

Keywords: respiratory tract infection, influenza, rhinitis, rhinitis complications, thermal water

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.