reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 77-79

Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce - 3. část: Toxoplazmóza

doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D.1, MUDr.Petr Prášil, Ph.D.2, doc.MUDr.Miloslav Salavec, Ph.D.3, prof.MUDr.Pavel Boštík, Ph.D.1
1 Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
2 Klinika infekčních nemocí, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
3 Klinika nemocí kožních, Karlova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Toxoplazmóza je parazitární onemocnění člověka a zvířat, které způsobuje prvok Toxoplasma gondii. Na našem území se vyskytuje velmi často. V našem přehledovém článku se postupně zabýváme problematikou jejích klinických projevů, diagnostickými metodami, léčbou. Rozebrány jsou i otázky primární prevence, coby důležitého přístupu v boji s tímto nebezpečným onemocněním.

Klíčová slova: toxoplazmóza, Toxoplasma gondii, kongenitální toxoplazmóza, diagnostika, léčba

Selected viral and bacterial infections transmitted perinatally - part three toxoplasmosis

Toxoplasmosis is a parasitic disease of humans and animals caused by the protozoan Toxoplasma gondii. In our area it occurs very often. In this review article, we discuss with the issue of its clinical manifestations, diagnostic methods, treatment. We also discuss issues of primary prevention as an important approach in the fight against this dangerous disease.

Keywords: toxoplasmosis, Toxoplasma gondii, congenital toxoplasmosis, diagnostics, treatment

Zveřejněno: 9. květen 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.