reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 102-103

Komunikace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr.Jarmila Seifertová
Ordinace PLDD, Kladno

Komunikace v medicínské praxi je umění na úrovni vrcholového hereckého výkonu, hlavně s dětmi a rodinnými příslušníky. Přibývá dětí citově izolovaných, objevují se somatické obtíže. Obtíže jsou špatně vysvětlitelné a ovlivnitelné. V primární péči pomáhá vyšetření specialistou. Musí mít správné informace. Dobré by bylo mít dostupnou konzultaci se specialistou. Při předání pacienta je samozřejmostí výstižná epikríza. Inspirativní jsou diskuzní skupinky s kolegy v komunitě, funguje to i při prevenci syndromu vyhoření. Mezi spolupracovníky v ordinaci je pozitivní komunikace klíčová. Nezastupitelná je komunikace s laickou veřejností za účelem vzdělávání v sebepéči. Doporučuji zařadit výuku komunikačních dovedností do výuky.

Keywords: komunikace, umění, somatické obtíže, konzultace se specialistou, diskuzní skupinky v komunitě, syndrom vyhoření, sebepéče

Communication for the general paediatrician

Communication in the medical practice is an art at the level of a top acting performance, particularly with children and family members. There is an increasing number of emotionally isolated children and somatic complaints develop. The complaints are difficult to explain and interfere with. In primary care, examination by a specialist is helpful. He needs to have correct information. A possibility of consulting a specialist would be of use. In the case of patient referral, a thorough report is commonplace. Discussion groups with colleagues in the community are inspiring; this also works in preventing burn-out syndrome. Positive communication among co-workers in the surgery is crucial. Communication with the public in order to educate in self-care is irreplaceable. It is recommended to incorporate communication skills into teaching.

Keywords: communication, art, somatic complaints, consultation with a specialist, discussion groups in a community, burn-out

Published: 9. květen 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.