Pediatr. praxi 2016; 17(5): 319-321

Problematika trichotillománie v dětském věku

MUDr.Martina Bienová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc

Pro trichotillománii (TTM) je typické chronické vytrhávání vlasů, které vede k viditelnému úbytku vlasů a tvorbě alopetických ložisek. Pacienti si vytrhávají vlasy nejčastěji ze kštice, ale i ochlupení z dalších lokalit, jako jsou řasy, obočí nebo pubická oblast. Trichotillománie je obsesivně-kompulzivní porucha, která se může vyskytnout v kterémkoliv věku, ale nejčastěji se projeví v dětství s maximem ve dvou věkových skupinách – u předškoláků a na začátku puberty. Úkolem dermatologa je určit správnou diagnózu, léčba patří do rukou psychologa a psychiatra. Základní léčebnou metodou je psychoterapie, v některých případech v kombinaci s antidepresivy a antipsychotiky. Terapie je dlouhodobá, často bohužel dochází k relapsům, zejména pokud jsou pacienti vystaveni stresovým situacím.

Klíčová slova: trichotillománie, obsesivně-kompulzivní porucha, diagnostika, léčba

Problems of trichotillomania in childhood

Trichotillomania involves hair-pulling episodes that result in noticeable hair loss. Individuals repetitively pull out their own hair, the most common areas are the scalp, followed by eyelashes, eyebrows, and the pubic region. Trichotillomania is an obsessive-compulsive disorder and it can occur at any age but most commonly in childhood, typically in two age groups – preschool age and early puberty age. The objektive of a dermatologist is primarily to establish the correct diagnosis. Psychoterapy led by a psychologist and psychiatrist, in some cases in combination with antidepressants and antipsychotics, is considered best. Long-term therapy is necessary since relapses are unfortunately frequent, especially when the patient is in stressful situations.

Keywords: trichotillomania, obsessive-compulsive disorder, diagnostics, treatment

Zveřejněno: 1. listopad 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.