Pediatr. praxi 2017; 18(2): 110-113

Glukan v dnešní medicíně

prof. RNDr. Václav Větvička, Ph.D.1, MUDr. Josef Richter, CSc.2, MUDr. Vladimír Svozil3
1Univerzita Louisville, Oddělení Patologie, Louisville, USA, 2Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 3Sanatorium EDEL, Zlaté Hory

Glukan je přírodní imunomodulátor intenzivně studovaný v posledních dvaceti letech. Vedle známých účinků v infekční a nádorové imunitě se zájem badatelů v posledních letech zaměřil i na jeho další potenciální účinky. Přehled je doplněn výsledky vlastních klinických studií, prokazujících významné stimulační účinky krátkodobé suplementace glukanem u dětí s projevy onemocnění respiračního aparátu.

Klíčová slova: beta glukan, salivární IgA, IgM, IgG, 6 min WT

Glucan in the present medicine

Glucan is a natural immunomodulator intensivelly studied the past twenty years. Besides the known effects in infectious and tumor immunity, the interest of researchers in the recent years focused on its other potential effects. The aim of this short review is to provide basic information about glucan. The list is completed with results of our own clinical examination, demonstrating a significant stimulatory effects of short time glucan supplementation in the group of children with diseases of the respiratory tract.

Keywords: beta glucan, salivary IgA, IgM, IgG, 6MWT

Zveřejněno: 1. květen 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.