reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 167-170

Význam různých druhů sacharidů v dětské výživě

MUDr. Eva Kudlová, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta UK, Praha

Vzhledem k doporučovanému množství tuků a bílkovin ve stravě by sacharidy měly doplnit příjem energie na potřebné
množství, a proto být jejím hlavním zdrojem, a to zejména ve formě polysacharidů, protože vysoká spotřeba volných cukrů
je spojována zvláště s vyšším rizikem vzniku zubního kazu a obezity. Nízký příjem vlákniny je u dospělých spojován s vyšším
rizikem řady onemocnění a některé studie poukazují na vliv konzumu vlákniny na zdraví také u dětí. Pestrá strava s postupně
se zvyšujícím množstvím zeleniny, ovoce, brambor, potravin z obilovin a luštěnin zajistí dětem dostatečné množství sacharidů,
a pokud je alespoň část potravin z obilovin celozrnných, pokryje i potřebu vlákniny.

Klíčová slova: sacharidy, cukr, škrob, vláknina stravy, nestravitelné polysacharidy

The importance of the different types of carbohydrates in child nutrition

Due to the recommended amounts of fat and protein in the diet, carbohydrates should supplement the energy intake to the quantityneeded and, therefore, should be its main source, in particular in the form of polysaccharides, because high consumption offree sugars is associated especially with increased risk of tooth decay and obesity. Low intake of dietary fibre is associated in adultswith an increased risk of a number of diseases and some studies also suggest an influence of dietary fibre intake on child health.A varied diet with gradually increasing amounts of vegetables, fruits, potatoes, cereals and legumes will ensure sufficient amountsof carbohydrates in childhood and, if at least a part of the cereals are wholegrain, it will also provide the dietary fibre needed.

Keywords: carbohydrates, sugar, starch, dietary fibre, non-digestible carbohydrates

Zveřejněno: 1. srpen 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.