reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 177-178

Případ krvácejícího skrota: angiokeratom Fordyce

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Milada Dušková2, MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA3
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci; 1
Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN v Olomouci; 2
AVE Laser Centrum, s. r. o., Olomouc; 3

 

Klíčová slova: angiokeratom Fordyce, angiokeratom skrota, laserová léčba, adolescence.

 

 

Keywords: angiokeratoma of Fordyce, angiokeratoma scroti, laser treatment, adolescence

Zveřejněno: 1. srpen 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.