reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 179-181

Neobvyklá příčina duodeno-jejunální invaginace

MUDr. Romana Zahálková1, MUDr. Jan Schwarz1, MUDr. Jan Geiger2, prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.1
Dětská klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni; 1
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni; 2

Článek se zabývá méně známou příčinou invaginace v dětském věku. Kazuistika popisuje případ jedenáctileté dívky
s Peutz-Jeghers syndromem, jehož první manifestací byla duodeno-jejunální invaginace, která si vyžádala chirurgické řešení.
Vzhledem k obrazu mnohočetné polypózy bylo doplněno genetické vyšetření, které prokázalo diagnózu tohoto neobvyklého
syndromu na podkladě mutace STK 11 genu.

Klíčová slova: duodeno-jejunální invaginace, střevní polyp, Peutz-Jeghers syndrom, dětský věk

Unusual cause of duodeno-jejunal intussusception

This article is dealing with a less known cause of intussusception in children. We describe an 11-year-old Caucasian female who sufferedfrom Peutz-Jeghers syndrome, which had manifested firstly as a duodeno-jejunal intussusception, requiring surgical attack.A genetic testing has been performed due to multiple polyposis resulting in STK 11 gene mutation confirming this unusual syndrome.

Keywords: duodeno-jejunal intussusception, intestinal polyp, Peutz-Jeghers syndrome, children

Zveřejněno: 1. srpen 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.