reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 244-247

Příspěvek k problematice pravidelného očkování nedonošených dětí v České republice

doc.MUDr.Petr Zoban, CSc.1, doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D.2, MUDr.Veronika Horáková3, MUDr.Jitka Škovránková3
1 Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN v Motole, Praha
2 Neonatologické oddělení FN a LF UK v Plzni
3 Očkovací centrum, Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Autoři připravili přehledový článek o stávajících informacích v odborné literatuře o imunokompetenci nedonošených dětí a možných nežádoucích účincích vakcinace ve skupině nedonošených dětí. Doporučují diferencovaný přístup k zahajování vakcinace nedonošených dětí podle stupně prematurity a aktuálního somatického stavu. Přílohou článku je Stanovisko České neonatologické společnosti a České společnosti alergologie a klinické imunologie k pravidelnému očkování nedonošených dětí. Autoři na základě shromážděných poznatků a klinických zkušeností nenalezli důvod v ČR měnit fungující, účinný systém pravidelného očkování velmi a těžce nedonošených dětí v prvních 2 letech života.

Klíčová slova: nedonošené děti, imunokompetence, rizika vakcinace, stanovisko

Considerations on the issue of regular vaccination of premature infants in Czech Republic

The authors present a review article on current information in the specialized literature on immunocompetence of premature infants and possible adverse effects of vaccination in the group of premature infants. They recommend a differentiated approach to initiation of vaccination in premature infants according to the degree of prematurity and current bodily condition. Added as a supplement to the article is an opinion of the Czech Neonatology Society and the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology on regular vaccination in premature infants. Based on the data gathered and clinical experience, the authors have found no reason to change, in the Czech Republic, the functioning, effective system of regular vaccination in very and extremely premature infants in the first two years of life.

Keywords: premature infants, immunocompetence, vaccination risks, opinion

Zveřejněno: 1. říjen 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.