Pediatr. praxi 2017; 18(2): 122-124

Kdy může/nemůže rodič odmítnout léčbu dítěte

JUDr. Jana Konečná
AK PRUDIL a spol., s. r. o., Brno

Pojem dítě nebo nezletilý v běžném životě navozuje stav osoby, která není dostatečně tělesně a rozumově vyspělá a požívá ochrany od osob, které disponují dostatečnou tělesnou a rozumovou vyspělostí. Podle práva se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Otázkou je, zda děti dovedou a mohou se v určitých životních situacích rozhodnout na základě svého uvážení a zda jsou schopny rozlišit a posoudit obsah a závažnost svého rozhodnutí při poskytování zdravotních služeb?

Klíčová slova: nezletilý, tělesná a rozumová vyspělost, svéprávnost, rozhodnutí, zdravotní služba

When a parent can/cannot refuse treatment for their child

The notion of a child or minor in everyday life induces a state of a person who is not sufficiently physically and mentally mature, and enjoys the protection of persons who have sufficient physical and intellectual development. Under the law, it is considered that any minor who has not acquired full legal capacity is eligible to legal acts in nature adequate mental and moral maturity minors his age. The question is whether children are able to, and may in certain situations to decide at its own discretion and whether they are able to distinguish and assess the content and the seriousness of his decision?

Keywords: minor, physical and intellectual development, legal capacity, decisions, health service

Zveřejněno: 1. květen 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.