Pediatr. praxi 2016; 17(4): 260-262

Poranění pankreatu cyklistickými řídítky u dětí

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc.1,2, MUDr.Tomáš Malý, Ph.D.3, MUDr.Kamila Michálková4
1 Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc
2 Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
3 1. chirurgická klinika LF UP a FN v Olomouci
4 Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci

Poranění o cyklistická řídítka patří mezi nejčastější příčiny úrazů břicha u dětí. Včasná diagnóza a optimální péče bez zbytečného prodlení může pomoci snížit morbiditu poraněných nitrobřišních orgánů. Děti s tupým poraněním břicha řídítky vyžadují léčbu s velkou pečlivostí. Popisujeme kazuistiku mladé dívky po úrazu na kole, při kterém utrpěla prudký náraz řídítek pod levý žeberní oblouk. Dívka byla přijatá na pozorování a prvotní vyšetření. Byla peritoneální a postupně došlo ke zvýšení hladiny sérové pankreatické amylázy a lipázy na hodnoty 3,57 μkat/l a 16,37 μkat/l. Axiální CT vyšetření prokázalo podélnou rupturu pankreatu. Endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie (ERCP) potvrdila poškození hlavního pankreatického vývodu. Ve snaze o přemostění porušeného vývodu a zajištění drenáže pankreatické šťávy byl předoperačně zaveden pankreatický stent. Vzhledem k ruptuře těla pankreatu se současným přerušením pankreatického vývodu byla provedena distální pankreatektomie se zachováním sleziny. Pacientka se dobře zotavila a 12 týdnů po odstranění stentu při kontrolním vyšetření nebylo prokázáno žádné omezení funkce pankreatu.

Klíčová slova: úrazy břicha, poranění pankreatu, děti, poranění cyklistickými řídítky

Bicycle handlebar injuries of pancreas in children

Handlebar injuries are one of the most common causes of abdominal injuries in children. Early diagnosis and optimal care without delay may help to reduce the morbidity of injuries to the internal organs. Children with abdominal handlebar injuries should be treated with great care. We describe a young girl presented after a bicycle accident having received a sharp blow from her handlebars to just below her left costal margin. She was admitted for observation and for her primary investigation. After becoming peritonitic, her pancreatic amylase and lipase increased to 3,57 μkat/l and 16,37. Axial CT scan showed transection of the pancreas. An endoscopic retrograde cholangio-pancreatography (ERCP) confirming ductal transection. In quest of bridging the pancreatic duct and securing drainage of pancreatic juice, a pancreatic stent was placed preoperatively. Due to complete transection of the pancreas body with simultaneous interruption of the pancreatic duct, distal pancreatectomy was performed with the spleen saving. The patient recovered well and 12 weeks later, after the stent was removed, there was no evidence of pancreatic stricture.

Keywords: abdominal trauma, pancreas injury, children, handlebar injuries

Zveřejněno: 1. říjen 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.